Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručný průvodce historií a současností v češtině a němčině

Hojsova Stráž
BRČÁLNÍK - Frischwinkl
Orientační mapa, průvodce historií a současností
Wegweiser, Begleiter durch die Geschichte und Gegenwart
 
Text Pavla Velleková, německý překlad Vlastimil Bartoník.
Text P.Velleková, Übersetzung ins Deutsche V. Bartoník
    - 970702_104633033079305_1415230265_nv.jpg
 
Hojsova Stráž  - Brčálník
    Brčálník je osada poblíž Hojsovy Stráže. Leží v nedotčené šumavské krajině v údolí řeky Úhlavy obklopená horskými hřebeny (pohraniční hřeben s vrcholy Špičák, Jezerní hora, Svaroh, Ostrý a vnitrozemský hřeben s vrcholy Pancíř, Můstek a Prenet). Nachází se v Chráněné krajinné oblasti Šumava v nadmořské výšce cca 800m nad mořem (železniční stanice).
    Brčálník ist eine Siedlung in der Nähe von Hojsova Straz. Sie befindet sich im Böhmerwald im Flusstal Uhlava umgeben von mehreren Bergrücken (Grenzkamm mit den Gipfeln Špičák, Seeberg, Svaroh, Osser und Bergkamm mit Panzer, Mustek und Prenet) und befindet sich in mitten von unberührter Natur. Brčálník liegt im Landschaftsschutzgebiet Šumava auf einer Höhe von ca. 800m über dem Meeresspiegel (der Bahnhof).
 
Přírodní zajímavosti – Přírodní rezervace Brčálnické mokřady s okružní naučnou stezkou věnovanou přírodě v přirozených meandrech řeky Úhlavy.
Technické památky – Elektrárna Černé jezero, železniční tunel pod Špičákem, železniční propustky z ručně tesaných kamenných kvádrů. 
Turistické zajímavosti – ZOO farma u Fialů (restaurace, ubytování), Horský areál Brčálník (restaurace, ubytování dětské atrakce - Pohádková země,Pohádková stezka,dětské hřiště,sportovní vyžití – sjezdovka s vlekem)
Natürliche Sehenswürdigkeiten- Naturschtzgebiet Brčálnik, Feuchtgebiete mit kreisförmigen Lehrpfad der Natur gewidmet schlängelt sich um den Fluß Uhlava (Angel).
Technische Denkmäler – Kraftwerk Schwarzer See, unter dem Spitzberg führt der Eisenbahntunnel gebaut aus von Hand behauenen Steinblöcken.
Sehenswürdigkeiten –Landwirtschaftlicher Betrieb mit Nutztierhaltung Fiala (Gasthaus, Pension), Bergareal Brčálník (Restaurants, Hotels,
Attraktionen für Kinder - Märchenwelt, Spielplatz, Sport - Skipiste mit Lift)
  
Historie osady Brčálník.
   České jméno osady Brčálník (jméno pro oba svahy údolí kolem Úhlavy) se začalo užívat koncem devatenáctého století, kdy sem přicházeli první turisté z vnitrozemí. Jméno se však vžilo až po druhé světové válce. Do té doby tady bylo odpradávna téměř stoprocentní německé osídlení a byla používána německá jména. Pro oblast nad tratí, kde je dnes ZOO farma a Horský areál Brčálník, bylo vžité jméno Frischwinkl a pro oblast od Srubů kolem Rudolfovny dolů k elektrárně se užíval název Storn.
   Osada nikdy nebyla uzavřenou vsí, ale sestávala z usedlostí a samot roztroušených po svazích hor, tak, jak to v Královském hvozdu bývalo zvykem. První osídlené místo bylo na místě dnešní ZOO farmy, kde bývala usedlost Frischhof a kde  je zaznmenané osídlení  cca od roku 1400. 
   V údolí bylo 10 usedlostí, na kterých hospodařili v drsných klimatických podmínkách se svými rodinami svobodní královští sedláci –Králováci. Frischwinkel a Storn patřil ke svobodné rychtě Eisenstrass (Hojsova Stráž). Oblast Královského hvozdu se dělila na osm rychet. Králováci měli od českých králů privilegia, která jim zaručovala určité svobody a právo volit si v každé rychtě  vlastního rychtáře a rovněž jednoho vrchního rychtáře, který je zastupoval v jednání s vrchností a hájil jejich práva. 
   Velký rozmach údolí po třicetileté válce, kdy v údolí vznikaly především sklářské provozy (Fürstenhütte, Stornské sklárny). V té době se významně využívala síla vodních toků – na každém potoce byl kanál (náhon) který poháněl zařízení ve sklárnách, mlýny, pily, hamry, nebo jen sloužil jako vodní zdroj pro hospodářství.
   Na začátku 19.století však veškeré místní sklárny zanikly a lidé se živili zemědělstvím a dřevařstvím. V roce 1849 se změnilo obecní zřízení – z rychty vznikla obec a poslední Eisenstrasský rychtář Adam Oberhofer se stal starostou. Hospodářská situace pohraničních oblastí nebyla nejlepší a koncem 19.stol. se odtud vystěhovalo několik tisíc lidí do S. a J. Ameriky. 
  Kolem roku 1860 byly postaveny dvě nové silnice. Silnice Špičák - Hojsova Stráž (tehdy Spitzberg, nebo také Dorf Eisenstein - Eisestrass) a silnice Špičák – Hamry (Dorf Eisenstein – Hammern). 
  V roce 1877 byla dostavěna železnice  a také tunel pod Špičákem - na svou dobu unikátní dílo, které nemělo v obdoby v celém Rakousku – Uhersku.  Do údolí začali proudit první turisté - převážně čeští lidé z vnitrozemí. V okolí vznikaly penziony a hospody a místní lidé dostali nový zdroj obživy.  Konec první světové války a vznik samostatné republiky znamenal pro český národ vítězství a nabytí svobody. Začaly se zde užívat české názvy, a vznikat české vlastenecké spolky. Situace německého obyvatelstva, kterého tu byla většina, byla paradoxně podstatně horší, než před vznikem republiky. Německé rodiny, které tu měly mnohdy i více jak 300leté kořeny, tu najednou nebyly příliš vítány. K tomu ještě hospodářská krize a nástup fašismu v Německu obecně způsobil nesmiřitelnou nenávist mezi Českými a Německými obyvateli, která vyústila v události druhé světové války. V roce 1936 byla postavena kasárna Sruby pro složky Stráže obrany státu, jako reakce na politiku Německa. V údolí žilo poměrně velké množství lidí, v roce 1939 tu bylo chováno 26 koní, 626 kusů hovězího dobytka a 1100 slepic. Po Mnichovu byla oblast zabrána Německem a místní muži museli narukovat do Německé armády a policejních složek.
   V květnu 1945 byla oblast Železnorudska osvobozena Americkou armádou pod vedením generála Pattona. Německé obyvatelstvo bylo omezeno v pohybu, nemělo dostupné sdělovací prostředky a v roce 1946 bylo odsunuto do Německa. 
   Po nástupu socialismu v únoru 1948 byla hranice neprodyšně uzavřena nejdříve elektrickými zátarasy (hraniční pásmo sahalo téměř až k železnici). Opuštěné usedlosti v pásmu byly převážně strženy, Frischof byl přeměněn na kravín Státních statků Dešenice, vše chátralo a život se tu zastavil. Elektriku na hranicích v roce 1965 nahradily elektronické signální stěny a atmosféra v údolí se částečně uvolnila (hraniční pásmo začínalo nad hamerskou silnicí). Po roce 1970 bylo umožněno českým lidem kupovat pozemky a na místech základů starých usedlostí si vlastníma rukama postavit chaty a chalupy. Byli to první čeští lidé, kteří si k tomuto místu utvořili hluboký vztah a začali psát novou kapitolu historie tohoto údolí. 
   V roce 1981 byl postaven hotel Svazu družstevních rolníků a údolí se stalo vyhledávaným místem letní rekreace pracujících hlavně z Plzeňska a Klatovska. Po revoluci 1989 přešel hotel a další rekreační objekty do soukromých rukou a vznikl hotel Fanda, penzion Jana a Poustevník. Na místě kravína vznikla ZOO farma. Byla opravena kaple u Frischhofu a kříže kolem cest. Byla zřízena naučná stezka Brčálnické mokřady. K přečerpávací elektrárně přibyla nová průtočná turbína. Probíhá přeshraniční spolupráce českých obyvatel a potomků původních místních německých lidí.  
  V poslední době proběhla velká rekonstrukce objektů Horského areálu Brčálník. Vzniklo množství příležitostí pro letní i zimní vyžití dětí i dospělých. Přesto je údolí zatím stále oázou klidu v krásné nedotčené šumavské krajině a doufejme, že to tak i zůstane.    
 
Geschichte der Siedlung  Frischwinkl - Brčálník.
   Die tschechische Siedlung Brčálník (Name für beide Hänge des Tals rund um Uhlava) begann, als  Ende des neunzehnten Jahrhunderts, als die ersten Touristen aus dem Inland kamen. Der Name Brčálník hat sich aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingebürgert. Bis dahin wurde das Tal fast ausschließlich von der deutschen Bevölkerung bewohnt und es wurden deutsche Namen verwendet. Der Bereich über den Schienen, wo der Bauernhof und das Bergareal Brčálník liegt, war es üblich Namen Frischwinkl und im Bereich um die Hütte Rudolfovna von Elektrokraftwerk bis zu Sruby, war die Name Storn verwendet.
   Die Siedlung war nie ein geschlossenes Dorf, sondern bestand aus Bauernhäusern und einsame Häuser die in den Berghängen zerstreut, wie das im „Königlichen Wald“ üblich war. Die ersten Siedler bewohnten das Gelände des heutigen Bauernhofs Fiala, wo die ersten aufzeichnungen der Siedlung Frischhof von etwa 1400 gefunden wurden.
   Im Tal gibt es 10 Bauernhöfe, auf denen in der rauen Klimazone die Familien der freien königlichen Bauern Králováci bewirtschaftet wurde. Frischwinkel und Storn gehörten zur freien Gemeinde Eisenstraß (Hojsova Straz. Das Königliche Waldgebiet wurde in acht Bezirke aufgeteilt. Králováci hatte das Privileg der böhmischen Könige, und die Freiheiten und das Recht auf seine eigene in jedem Magistrat ihren eigenen Oberrichter zu wählen, die sie vertreten in den Verhandlungen mit den Behörden und ihre Rechte zu verteidigen garantiert.
   Der große Aufschwung im Tal kam nach dem Dreißigjährigen Krieg, als das Tal vor allem Glas (Fürstenhütte, Storn Glashütte) herstellte. Zu dieser Zeit,  wurde vor allem die Wasserkraft genutzt. Auf jedem Bach wurde ein Strömungskanal (Antrieb), dass betriebene Geräte in Glashütten, Mühlen, Sägen,Hämmer,oder einfach nur als Wasserquelle für die Wirtschaft benutzt.
   Zu Beginn des 19. Jahrhunderts jedoch, verschwanden alle lokalen Glashütten und die Menschen lebten von der Landwirtschaft und Holzindustrie. 1849 hat sich die Gemeinde geändert. In dem Dorf Magistrat wurde zuletzt in Eisenstrass der Bürgermeister Adam Oberhofer gewählt. Am Ende des 19. Jahrhunderts war die wirtschaftliche Situation in den Grenzgebieten nicht die beste. In dieser Zeit wanderten mehrere tausend Menschen zu Nord- und Südamerika.
  Um 1860 wurden zwei neue Straßen gebaut. Die Straße Špičák - Hojsova Straz (dann Spitzberg oder sogar Dorf Eisenstein - Eisenstrass) und die Straße Špičák - Hamry (Dorf Eisenstein - Hammern).
  Im Jahre 1877 wurde der Bau der Bahn abgeschlossen, und ein Tunnel unter dem Spitzberg gebaut. Dieser war einzigartig für seine Zeit. Von Österreich bis Ungarn gab es keine vergleichbaren Tunnel. In dem Tal begannen die ersten Touristen zu zirkulieren - meist das tschechische Volk aus dem Inland. Rundum entstanden Gasthöfe und Kneipen um den Menschen vor Ort eine neue Einnahmequelle zu ermöglichen. Das Ende des Ersten Weltkrieges und die Entstehung von der unabhängigen Republik bedeutete den Sieg für das tschechische Volk und die Akquisition von Freiheit. Von da an wurden im Tal tschechische Namen verwendet und es entstanden tschechische patriotische Vereinigungen. Die Situation der deutschen Bevölkerung, verschlechterte sich paradoxerweise deutlich für die meisten, als vor der Republik. Deutsche Familien, die oft mehr als 300 Jahre Wurzeln hatten, waren plötzlich nicht mehr willkommen. Dies ist noch nicht Wirtschaftskrise und der Aufstieg des Faschismus in Deutschland verursachte Hass zwischen den tschechischen und deutschen Einwohnern, die in den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs wurzelte. Im Jahr 1936 wurden Kasernen für Verteidigung gebaut, in Reaktion auf die Deutschland-Politik. Im Tal gab es eine recht große Zahl von Menschen. Im Jahr 1939 gab es 26 gezüchtete Pferde, 626 Rinder und 1.100 Hennen. Nach dem München Verrat, wurde das Gebiet von Deutschland besetzt und die lokalen Männer mussten in der deutschen Armee und Polizei einrücken.
   Im Mai 1945 wurde das Gebiet Železná Ruda von US-Armee unter General Patton befreit. Die deutsche Bevölkerung wurde in der Bewegung eingeschränkt, ihnen standen keine Medien zur Verfügung  und die wurden 1946 nach Deutschland deportiert.
   Nach der Ankunft des Sozialismus im Februar 1948 wurden an der Grenze zunächst elektrische Barrieren (Grenzgebiet erreichte fast die Eisenbahnschiene) gebaut. Verlassene Bauernhäuser in der Grenzband wurden meist abgerissen, Frischof  Kuhstall wurde zur stattlichen Farm Dešenice umgewandelt, alles war verwüstet und das Leben hatte hier aufgehört. Die elektrischen Barrieren an der Grenze im Jahr 1965 reagierten auf ein elektronisches Signal und die Atmosphäre im Tal hat sich teilweise gelockert (Grenzgebiet begann über Hamerská Straße). Nach 1970 wurden den tschechischen Menschen erlaubt, Land zu kaufen und die Grundlagen der alten Häuser mit ihren eigenen Händen zu Hütten umzubauen. Sie waren die ersten tschechischen Menschen, die zu diesem Zeitpunkt tiefe Beziehungen aufgebaut hatten und es begann ein neues Kapitel in der Geschichte dieses Tales.
   Im Jahr 1981 wurde das Hotel Cooperative Union der Bauern gebaut und das Tal wurde ein beliebter Ort für Erholung im Sommer für Arbeitskräfte vor allem aus Pilsen und Klatovy. Nach der Revolution von 1989 wurden die Hotel-und Freizeiteinrichtungen Hotel Fanda, Gästehaus Jana und Poustevnik privatisiert. Aus dem Frischhof  ist Zoofarm Fiala entstanden. Die Kapelle am Frischhof  wurde renoviert und die Kreuze an den Straßenrändern wieder aufgestellt. Es wurden die Naturschutzwege Brčálnické Feuchtgebiete etabliert. Die Hinzufügung eines neuen Pumpspeicherkraftwerk wurde durchgeführt. Es kommt zum Austausch zwischen den tschechischen Bürgern und der Nachkommen des ursprünglichen lokalen deutschen Volkes.
Vor kurzem gab es einen großen Umbau des Bergareals Brčálník. Es wurde viele Möglichkeiten für Sommer und Winter Aktivitäten für Kinder und Erwachsene geschaffen. Dennoch ist das Tal eine Oase der Ruhe, in der unberührten Landschaft des Böhmerwaldes und hoffentlich bleibt es so.
 
Procházka Brčálníkem
(1) Vydáme se ze Špičáckého sedla od parkoviště, po zelené značce dolů k Brčálníku. Na stejném místě začíná dětská Pohádková stezka Brčálník na které nás budou doprovázet lesní skřítci a strašidýlka.
(2) Sruby (49°10'41.38"N, 13°13'46.44"E) – dva objekty z roku 1936, původně postavené jako kasárna pro ochranu Špičáckého sedla po  nástupu fašismu v Německu. Spodní zděné patro mělo vrchní dřevěnou srubovou nástavbu. Kolem r. 2000 byly přestavěny na vícepatrové apartmánové domy.
(3) Stornský statek (49°10'47.97"N, 13°13'39.83"E) – významná usedlost (kdysi i sklárna) stávala vlevo od dnešní pěšiny. Vlastnili ji Eysnerové, Hafenbredlové a Hohenzöllernská vrchnost. Kolem něho vedla středověká „východní“ stezka zřejmě více jak 500let stará, značená na nejstarších mapách. Její neudržovaný úvoz ne v terénu stále patrný (3a) a na jeho hraně stojí obří „stornský smrk“(3b-49°10'56.29"N, 13°13'42.71"E). Další sklárna v údolí Fürstenhüte je označena v mapce (3c-49°10'57.45"N, 13°14'10.74"E).
(4) Franzelwofergütl (49°11'10.55"N, 13°13'41.01"E)– místo bývalé usedlosti (majitelé rodu Frisch, Zettl, Kress). V terénu je patrný již nefunkční vodní kanál (4a) který směřoval k Frischmühlu, na jeho začátku jsou zbytky zdiva tajemného neznámého mlýna (4b - 49°10'57.98"N, 13°13'49.09"E) značeného už na 1.voj. mapování (cca 1764) 
(5) Frischmühl – Frischův mlýn (49°10'57.98"N, 13°13'49.09"E) – býval zde nejen mlýn, zemědělské hospodářství, ale i pila, kovárna a do druhé sv. války i hospoda. Stála tu i nejstarší sklárna v údolí (páteříková ?), po níž se tu kdysi našla část pece. Usedlost vlastnil v letech 1613-1946 rod Frischů.
(6) Frischof – dnes ZOO farma (49°11'20.02"N, 13°13'31.85"E)– patrně nejstarší osídlené místo (cca od r. 1400). Byla v držení rodu Frisch a Kelnhofer. Před válkou to byl nejbohatší statek. O rodu Frischů se vypráví různé pověsti - o čarostřelci Melchioru Frischovi, který odtud trefil kohouta přes celé údolí na usedlosti Karlhanzlhof, nebo o čarodějné knize schované kdesi na tomto statku. K usedlosti vede starý, částečně pod zem zapuštěný dodnes funkční vodní náhon (6a- 49°11'19.70"N, 13°13'38.82"E). Místu se také říkávalo Bouřňák.
(7) Tomandlhof (49°11'33.23"N, 13°13'25.71"E)– stará usedlost spojená se jmény majitelů Rohrbacher a Zelzer. Původní budova usedlosti přestavěná na penzion Poustevník. Vedle stojí velký hotel původně Svazu družstevních rolníků z roku 1981, později přejmenovaný na Fandu. Dnes součást horského areálu Brčálník. V blízkosti je velké dětské hřiště. Pod hotelem je železniční stanice Hojsova Stráž – Brčálník (7a).
(8) Pflanzerhof (49°11'37.59"N, 13°13'26.28"E)- statek vlastnila převážně rodina Pflanzer. Dnes jsou jeho pozemky součástí Horského areálu Brčálník – lyžařský vlek, parkoviště. Vysoko nad údolím je zachovalá prakticky v původním stavu turistická chata dnes „Slávie VŠ“, zobrazovaná na starých fotografiích s úchvatným pohledem na horu Ostrý v pozadí.
(9) Modlhof (49°11'40.92"N, 13°13'26.80"E)– jedna z největších usedlostí v údolí odkud pocházeli rychtáři rychty Eisentrass S. Weinfurter, Josef a Adam Oberhofer. V blízkosti je nově zrekonstruovaný penzion Pohádka (dříve Jana) a Blatinka – Horský areál Brčálník (9a) a dětská pohádková zahrádka plná skřítků, pohádkových postaviček a živých zvířátek. 
(10) Chalupa u Polívků (49°11'42.89"N, 13°13'53.38"E) –  příjemný penzion.
(11) Wudyho vyhlídka (49°12'0.914"N 13°12'58.824"E)-nádherná vyhlídka z místa, kde žil slavný věštec Sepp Wudy – odměna za výstup do kopce.
(12) Karlhanzlhof (49°11'42.92"N,13°12'51.48"E) - skupinka chat, dříve bohatá usedlost majitelů Brandl a Linzmeier. Dříve k ní patřil i Karlmühl.
(13)Karlmühl (49°11'28.68"N, 13°12'45.60"E)– býval zde nejen mlýn, ale i pila a zemědělské hospodářství.U mostu je patrný začátek náhonu, který vedl vodu až do Hamrů ke Gustavshallu.
(14) Elektrárna Černé jezero (49°11'30.59"N,13°12'27.17"E) z roku 1930 s původní technologií – technická památka. Původně byla elektrárna přečerpávací a využívala vodu z Černého jezera. Nyní má novou průtočnou turbinu. Vyhlídka nad elektrárnou a cesta k chatě Ostříž (14b).
(15) Schröderhof (49°11'15.05"N, 13°12'49.13"E) – zde byla kdysi usedlost kterou vlastnil rod Schröder a Pscheidt.   
(16) Bartlmichlgütl (49°11'06.54"N, 13°12'53.74"E) – starou usedlost skoro 300let vlastnil rod Aschenbrenner
(17) Müllerhanzlhof (49°10'56.71"N, 13°13'02.75"E)- dnes chata Rudolfovna. Starou usedlost vlastnil rod Frisch, Kelnhofer a později vrchnost Hohenzöllern. Po válce to bylo škodovácké rekreační středisko. V blízkosti jsou zbytky tradiční šumavské venkovní pece na chleba (17a).
Od Rudolfobny je možno dojít k ZOO farmě kolem bývalého Stockgütlu, nebo kolem místa, kde stál Buchenschneidergütl:
(18) Stockgütl (49°11'01.86"N, 13°13'12.27"E)- usedlost vlastnil rod Höllinger a Kelnhofer. Bývala tu sklářská hospoda a filcovna na zpracování zvířecí srsti. Po válce byla zbourána,pak tu vznikl dřevěný skautský objekt Dakota.
(19) Brčálnické mokřady (49°11'8.726"N 13°13'20.392"E)  - nejkrásnější místo přírodní rezervace s přirozenými meandry Úhlavy a nedotčenou přírodou.
(20) Buchenschneidrgütl (49°11'00.92"N, 13°13'31.60"E)– bývalá zemědělská usedlost, kde kdysi stálo zařízení na drcení křemene pro sklářství. Dnes romantická chatička připomínající perníkovou chaloupku.  
(21) Severní portál železničního tunelu (49°10'50.60"N,13°13'11.44"E)
(22) Ďáblova skála (49°10'50.138"N 13°13'19.377"E)
(23) Zachovalý úvoz středověké stezky (49°10'47.29"N, 13°13'09.50"E).
 
Spaziergang durch Brčálník
(1) Wir gehen vom Špičák Joch Parkplatz, nach grüne Markierung bis Brčálník. An der gleichen Stelle beginnt der „Märchen Weg“ Brčálník, der uns und mit Wald Elfen begleiten wird.
(2)Sruby (49°10'41.38"N, 13°13'46.44"E) - zwei Objekte von 1936, ursprünglich als Kaserne für den Schutz des Špičáck Jochs nach dem Aufstieg des Faschismus in Deutschland gebaut. Die untere Etage war eingemauert und die obere war ein hölzerner Überbau. Um das Jahr 2000 wurde sie in mehrstufige Wohnhäuser umgewandelt.
(3) Bauernhof  Storn (49°10'47.97"N, 13°13'39.83"E) - ein wichtiger Bauernhof (früher Glashütte) stand früher links am Weg. Die Besitzer waren die Familien Eysner, Hafenbredl,  und Adel von Hohenzollern. Um ihn herum führte ein mittelalterlichen Weg, wahrscheinlich mehr als 500 Jahre alt, die älteste auf den Karten markiert. Ihre ungepflegt Schlucht nicht immer offensichtlich im Bereich (3a) und an seinem Rand ist eine riesige "Storn Fichte" (3b-49°10'56.29"N, 13°13'42.71"E). Andere Glashütten (Fürstenhüte) im Tal sind in der Karte (3c-49°10'57.45"N, 13°14'10.74E) markiert.
(4) Franzelwofergütl (49°11'10.55"N, 13°13'41.01"E)–Das ehemalige Haus (Hauseigentümer Frisch, Zettl, Kress). In dem Gelände ist der offensichtlich nicht mehr existierenden Kanal (4a), der für Frischmühl da war, am Anfang ist sichtbar die Mauerreste der geheimnisvollen Unbekannte Mühle (4b - 49°10'57.98 "N, 13°13'49.09" E) aufgezeichnet in der 1. Militärkarte (ca. 1764)
(5) Frischmühl (49°10'57.98"N, 13°13'49.09"E) - Früher gab es nicht nur eine Mühle und Agrarwirtschaft, sondern auch ein Sägewerk, Schmiede und vor dem zweiten Weltkrieg auch eine Gaststätte. Hier war die älteste Glashütte im Tal. Ein Teil des Ofens wurde gefunden. Frischmühle hat in den Jahren 1613-1946 die Familie Frisch gehört.
(6) Frischof - heute Zoo Farm (49°11'20.02"N, 13°13'31.85"E) - wahrscheinlich der älteste besiedelte Ort (etwa seit 1400). Es gehörte der Familie Frisch und Kelnhofer. Vor dem Krieg war es das reichste Hof. Über die Frisch Familie erzählt man Gerüchte - Der Bogenschütze Melchior Frisch, hat einen Hahn über das Tal auf dem  Karlhanzlhof  getroffen, oder eine magische Buch irgendwo auf dem Grundstück versteckt. Zum Hof führt ein alter, teilweise im Boden noch funktionierende Wasserkanal (6a-49°11'19.70"N, 13°13'38.82"E). Der Ort wird auch Bouřňák genannt.
(7) Tomandlhof (49°11'33.23"N, 13°13'25.71"E) - ein altes Bauernhaus das mit dem Namen der Besitzer Rohrbacher, Zelzer verbunden ist. Das ursprüngliche Gebäude, ein umgebautes Herrenhaus ist heute Pension Poustevnik. Es steht neben einem großen Hotel, das ursprünglich der Genossenschaftsbauerngesellschaft seit 1981 gehört. Später wurde es in Hotel Fanda umbenannt. Heute ist es Teil des Bergareal Brčálník. In der Nähe befindet sich ein großer Spielplatz. Unter dem Hotel ist der Bahnhof Hojsova Straz - Brčálník (7a).
(8) Pflanzerhof (49°11'37.59"N,13°13'26.28"E) Besitzer: Familienunternehmen Bauernhof Pflanzer. Heute ist das Land Teil des Komplexes Bergareal Brčálník - Skilift, Parkplatz. Hoch über dem Tal ist das Haus "Slavia“ fast in seinem ursprünglichen Zustand heute noch erhalten. Es ist in alten Fotografien mit einem atemberaubenden Blick auf die Berge im Hintergrund scharf sichtbar.
(9) Modlhof (49°11'40.92"N, 13°13'26.80"E) – Von dort entstanden die bedeutendsten Richter von Eisenstrass wie (S. Weinfurter, Joseph und Adam Oberhofer. In der Nähe liegt das neu renovierte Gästehaus Pohadka und Blatinka - Bergareal Brčálník (9a) und der Kinder-Märchen Garten voller Zwerge, Märchenfiguren und lebenden Tieren.
(10) Chalupa u Polívků (49°11'42.89"N, 13°13'53.38"E) ist ein schönes Haus.
(11) Wudyho Aussicht (49°12'91"N 13 ° 12'58 0,824" E) eine schöne Aussicht aus dem Ort, wo der berühmte Orakel Sepp Wudy lebte – Für die Aussicht, ist ein Aufstieg Wert.
(12) Karlhanzlhof (49°11'42.92"N, 13°12'51.48" E) - eine Gruppe von Häusern, ehemals wohlhabende Gutsbesitzer, Brandl, Linzmeier. Früher gehörte ihnen die Mühle Karlmühl.
(13) Karlmühl (49°11'28.68"N, 13°12'45.60"E) - Früher gab es nicht nur eine Mühle, sondern auch ein Sägewerk und Landwirtschaft. An der Brücke ist ein Wasserkanal sichtbar, der bis nach Hamry Gustavshall geht.
(14) Kraftwerk Schwarzer See (49°11'30.59"N, 13°12'27.17"E) ist aus dem Jahr 1930 mit der ursprünglichen Technologie – ist ein technisches Denkmal. Ursprünglich wurde das Wasser zurück in den schwarzen See gepumpt. Es hat jetzt eine neue Turbine. Die Aussicht auf die Anlage und den Weg zur Hütte Ostříž (14b).
(15) Schröderhof (49°11'15.05"N, 13°12'49.13"E) es war einmal ein Bauernhof der Familie von Schröder und Pscheidt Besitz.
(16) Bartlmichlgütl (49°11'06.54"N, 13°12'53.74"E) fast 300 Jahre alte Bauernhaus der Familie Aschenbrenner Besitz.
(17) Müllerhanzlhof (49°10'56.71"N, 13°13'02.75" E) - heute Rudolfovna Hütte. Altes Bauernhaus der Familie Frisch, Kelnhofer und später gehörte es den Adels von Hohenzollern. Nach dem Krieg war es eine Erholungsanlage der Škoda Werke. In der Nähe befinden sich die Überreste eines traditionellen böhmischen Freien Brotbackofen (17a). Von Rudolfovna zum Zoo farm, kann man über Stockgütl oder über den Buchenschneidergütl wandern.
(18) Stockgütl (49°11'01.86"N, 13°13'12.27"E) - Gehörte der Familie Höllinger und Kelnhofer. Früher gab es eine Kneipe und eine Filzverarbeitungs- werkstatt. Nach dem Krieg wurde es abgerissen und wurde zum Scout Dakota.
(19) Brčálnick Feuchtgebiete (49°11'8 0,726 "N 13 ° 13'20 0,392" E) - der schönste Ort des Naturschutzgebietes mit natürlichen meandry Úhlava und unberührter Natur.
(20) Buchenschneidrgütl (49°11'00.92"N,13°13'31.60"E) sobald die Zerkleinerung von Quarz für die Glasindustrie. Heute ähnelt es dem romantischen Lebkuchenhäuschen.
(21) Nordbahnhof Tunnelportal (49°10'50.60"N, 13°13'11.44"E)
(22) Teufelsfels (49°10'50.138 "N 13° 13'19 0,377" E)
(23) Gut erhaltene Mittelalterliche Schlucht (49°10'47.29"N, 13°13'09.50" E).
 
Kontakty:   ZOO farma-farmabrcalnik@seznam.cz,376390244
  Horský areál Brčálník-info@areal-brcalnik.cz,724923372
                    Chalupa u Polívků-info@chalupaupolivku.cz,606570787.
  Rudolfovna-spiralludvig@seznam.cz,602663583